Klachtenprocedure Hinkamptrainingen

Klachtenprocedure

Hinkamptrainingen doet haar uiterste best om de trainingen naar ieders wens te laten verlopen.

Desondanks kan het voorkomen dat u niet geheel tevreden bent over een door u gevolgde

training. Indien gewenst kunt u uw klacht kenbaar maken. Hieronder leest u hoe u dit kunt doen,

en hoe uw klacht behandeld wordt.

Definities

Instelling: Hinkamptrainingen

Indiener: deelnemer aan training.

Klacht: klachten over inhoudelijke, organisatorische, relationele of financiële aspecten van de

training, geconstateerde afwijkingen m.b.t. de trainingsinformatie of problemen met een docent.

Docent: de door de instelling aangewezen begeleider van de training.

Aangeklaagde: de directie of de docent

Doel van de procedure

Het op zorgvuldige, vertrouwelijke en effectieve wijze registreren en afhandelen van klachten, het

wegnemen van de oorzaken en het nemen van adequate maatregelen om herhaling te

voorkomen. Kortom het bevorderen van de kwaliteit van de training en de trainingsorganisatie.

Ontvangst en registratie klacht

Een klacht dient schriftelijk (per post of e-mail) ingediend te worden bij de instelling:

Hinkamptrainingen

t.a.v. Mevr. A Hinkamp

Huygensstraat 29

7121 VE Aalten

info@hinkamptrainingen.nl

Een klacht dient binnen vier weken na de gevolgde training ingediend te zijn. Klachten die na

deze termijn binnenkomen worden niet in behandeling genomen. Na ontvangst van de klacht

wordt deze in behandeling genomen. De klacht wordt vastgelegd in een klachtendossier.

Behandeling

Binnen 2 weken na ontvangst van de klacht ontvangt de indiener schriftelijk een

ontvangstbevestiging van de klacht.

De behandelaar onderzoekt de klacht en stelt vast of deze gegrond is. Binnen vier weken na

ontvangst dient de klacht door Hinkamptrainingen afgehandeld te zijn. Neemt de afhandeling door


omstandigheden een langere periode in beslag dan wordt de indiener hiervan schriftelijk op de

hoogte gesteld.

Maatregelen

Indien de klacht niet gegrond wordt bevonden, wordt de indiener hiervan schriftelijk op de hoogte

gebracht, met toelichting van de bevindingen. Indien de klacht gegrond wordt bevonden wordt de

indiener schriftelijk op de hoogte gebracht van de oplossing of te nemen maatregel. De oplossing

of maatregel wordt uitgevoerd binnen vier weken na bekendmaking van de beslissing.

Betrokkenen worden geïnformeerd door de behandelaar. Ter bevordering van de kwaliteit worden

zo nodig maatregelen getroffen en procedures aangepast ter voorkoming van herhaling van de

klacht.

Beroep of bezwaar

Indien de indiener van de klacht het niet eens is met de genomen beslissing, kan hij binnen vier

weken schriftelijk beroep aantekenen bij:

TopEvent Training Coaching en Scholing in de Zorg

t.a.v. Drs. I.M.E. Caubergh

Postbus 2109

6201 CA Maastricht

ingrid.caubergh@topevent.nl

De externe neutrale en onpartijdige klachtenfunctionaris beoordeelt de klacht en uitspraak

opnieuw. Hij past waar nodig hoor en wederhoor bij alle partijen toe en beoordeelt of de

klachtenprocedure en de inhoud van de klacht goed doorlopen en/of afgehandeld zijn. Hij

beoordeelt tevens of de inhoud van de klacht op basis van feiten gegrond of ongegrond is. Het

advies van de externe klachtenfunctionaris is bindend.

Afsluiten klacht

Na afhandeling van de klacht wordt het klachtenregistratieformulier afgewerkt en gearchiveerd bij

Hinkamptrainingen. Het dossier en de bijbehorende stukken worden voor een periode van drie

jaar bewaard.

Klachtenprocedure 3

Anita Hinkamp

Telefonisch bereikbaar op:

Maandag: 08:30 - 17:00

Dinsdag: 08:30 - 17:00

Woensdag: 08:30 - 17:00


Beëindiging activiteiten

Met ingang van 1-1-2024 zal Hinkamp Trainingen haar praktijk sluiten. Ik wil mijn deelnemers bedanken voor hun openheid en vertrouwen. Voor vragen kunt u contact opnemen tot 20-12-2023